Ustanowienie programu MNiSW „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”

dodano / aktualizacja: 11 miesięcy temu 25.07.2019
A A A PDF    

Przedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach:

1) programów badawczych Unii Europejskiej;

2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Adresatami programu są:

  • uczelnie,
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową

W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych.

Podmioty realizujące projekty w ramach innych (niż unijne) międzynarodowych programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych mogą wnioskować o finansowanie w ramach programu, jeżeli finansowanie projektu ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi nie jest mniejsze niż 30% kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ogółem.

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone w trybie ciągłym. Warunkiem udziału w programie jest umowa zawarta z organizacją międzynarodową lub podmiotem zagranicznym:

Szczegółowe informacje

najbliższe wydarzenia