Dostosuj wydruk

Horyzont 2020

Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansujący badania naukowe i innowacje. Budżet programu na lata 2014 -2020, wynoszący prawie 80 mld euro, jest przeznaczony na wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej, jako światowego lidera w dziedzinie nauki oraz na wsparcie europejskiego wzrostu gospodarczego. Program jest skierowany do podmiotów z państw UE i państw stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Zasady uczestnictwa.

Struktura programu Horyzont 2020 opiera się na trzech głównych filarach, uzupełnianych dodatkowymi działaniami horyzontalnymi:

Filar I: Doskonała baza naukowa

Działania przewidziane do realizacji w ramach tego filaru mają sprawić, że Europa pozostanie światowym liderem nauki, przyciągnie wybitne umysły, a naukowcy z różnych krajów będą ze sobą współpracować i dzielić się pomysłami. Horyzont 2020 pomoże utalentowanym osobowościom i innowacyjnym firmom zwiększyć europejską konkurencyjność. Powstaną nowe miejsca pracy i poprawi się jakość życia mieszkańców kontynentu.

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Europejska Rada ds. Badań Naukowych wspiera utalentowanych i kreatywnych europejskich naukowców w prowadzeniu pionierskich projektów badawczych o przełomowym znaczeniu dla nauki. Współfinansowane przez ERC projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy, w tym nauk społecznych i humanistycznych. Podstawowym kryterium selekcji projektów jest ich doskonałość naukowa. O grant ERC ubiegać się może niezależny naukowiec z każdego kraju na świecie, w każdym wieku i na każdym etapie kariery naukowej.

Typy grantów:

Starting Grant

Consolidator Grant

Advanced Grant

Portal Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych: erc.europa.eu

Przyszłe i powstające technologie (Future and Emerging Technologies – FET)

Ten cel szczegółowy polega na odkrywaniu radykalnie nowych możliwości technologicznych w oparciu o doskonałą europejską bazę naukową.  Wspierane są innowacyjne i wizjonerskie myślenie oraz badania, które wykraczają poza znane, akceptowane czy powszechnie przyjęte granice wiedzy.

Akcje Marii Skłodowskiej – Curie (Marie Skłodowska – Curie Actions – MSCA)

Działania podejmowane w ramach tego celu szczegółowego skierowane są do indywidualnych badaczy oraz instytucji działających w obszarze badań i innowacji, tj. uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorstw oraz innych organizacji sektora B+R zainteresowanych rozwijaniem zasobów ludzkich poprzez:

Działania MSCA oferują indywidualnym naukowcom możliwość prowadzenia badań i udziału w szkoleniach, zarówno w sektorze akademickim jak i pozaakademickim, rozwijających wiedzę badawczą i umiejętności wspierające rozwój ich kariery zawodowej.

Typy projektów realizowanych w ramach MSCA:

Infrastruktura badawcza

Celem działań jest budowa doskonałej europejskiej infrastruktury badawczej na miarę 2020 r. i dalszej przyszłości, wspierania jej potencjału innowacyjnego i zasobów ludzkich oraz wzmocnienie europejskiej polityki w tym zakresie.

Działania przewidziane do finansowania:

Filar II: Wiodąca pozycja w przemyśle

Głównym celem tego filaru jest poprawa atrakcyjności Europy, jako miejsca, gdzie warto inwestować w badania, innowacje i technologie przemysłowe. Strategiczne inwestycje w II Filarze mają zapewnić rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, pomóc innowacyjnym w skali europejskiej małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) przeobrazić się w wiodące na światowym rynku firmy oraz przyczynić się do wzrostu ekonomicznego Europy.

W ramach II Filaru wyznaczono 3 główne działania:

Przywództwo w technologiach prorozwojowych i przemysłowych

W ramach działania Przywództwo w technologiach prorozwojowych i przemysłowych (Leadership in enabling and industrial technologies – LEIT) celem jest osiągnięcie dominującej pozycji Europy w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych, jako obszarów kluczowych kompetencji przemysłowych  w świecie. Poprzez inwestycje w opracowywanie nowych, przełomowych technologii, Komisja Europejska chce poprawić konkurencyjność Europy oraz przyczynić się do wsparcia europejskiego wzrostu gospodarczego.

Obszary objęte wsparciem:

Technologie informacyjne i komunikacyjne (Information and Communication Technologies - ICT):

  • Internet przyszłości
  • Zaawansowana komputerologia
  • Nowa generacja komponentów i systemów
  • Technologie zarządzania treścią i informacjami
  • Robotyka
  • Mikro- i nanoelektronika, fotonika
  • Przekrojowe działania w ICT
  • Horyzontalne działania innowacyjne w ICT
  • Szybka ścieżka do innowacji
  • Współpraca międzynarodowa

Kluczowe Technologie Prorozwojowe (Key Enabling Technologies – KET):

Przestrzeń kosmiczna (Space).

Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka

Realizacja celu Dostęp do finansowania ryzyka zapewni przedsiębiorstwom i innym organizacjom zaangażowanym w rozwój i innowacje łatwiejszy dostęp do kapitału poprzez:

Instrumenty finansowe:

Instrumenty kapitałowe:

Innowacje w MŚP

Głównym celem wspierania MSP przez Horyzont 2020 jest podniesienie innowacyjności tych przedsiębiorstw.

Podstawowym narzędziem wsparcia MSP jest specjalnie skonstruowany „SME Instrument”, który oferuje wysoko innowacyjnym przedsiębiorcom o międzynarodowych ambicjach:

Wsparcie jest udzielane w ramach trzech niezależnych faz:

Faza 1 – Koncepcja i ocena wykonalności

Faza 2 - B+R, faza demonstracyjna, powielanie rynkowe

Faza 3 – Komercjalizacja

Filar III Wyzwania społeczne

Filar ten odzwierciedla priorytety Strategii Europa 2020 i jest odpowiedzią Unii Europejskiej na główne wyzwania, jakie stoją przed Europą w następujących obszarach:

autor: Małgorzata Romanowska

Źródło:

Dodano: 2013.09.30

rpkgdansk.pl