Horyzont Europa i Horyzont 2020

dodano / aktualizacja: 10 miesięcy temu 8.03.2021
A A A PDF    

Podziel się linkiem ze znajomym.

HORYZONT EUROPA

Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa to następca programu Horyzont 2020 i zarazem największy w historii Unii Europejskiej program finansujący badania naukowe i innowacje. Budżet programu na lata 2021 -2027, wynosi 95,5 mld euro.

Ma za zadanie:

 • wzmocnić bazę naukową i technologiczną UE oraz europejską przestrzeń badawczą;
 • zwiększyć europejskie zdolności w obszarze innowacji, konkurencyjności liczby miejsc pracy;
 • realizację priorytetów obywateli oraz utrzymanie obecnego modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości.

Struktura programu jest oparta na trzech wzajemnie wspierających się filarach:

I Filar: Doskonała baza naukowa

 • Europejska Rada ds. Badań Naukowych – ERC
 • Działania Marii Skłodowskiej-Curie – MSCA
 • Infrastruktura badawcza

Filar pierwszy ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurecyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej.

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Europejska Rada ds. Badań Naukowych wspiera kreatywnych i utalentowanych europejskich naukowców w prowadzeniu pionierskich projektów badawczych o przełomowym znaczeniu dla nauki we wszystkich jej dziedzinach. Współfinansowane przez ERC projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy, w tym nauk społecznych i humanistycznych. Podstawowym kryterium selekcji projektów jest ich doskonałość naukowa. O grant ERC ubiegać się może niezależny naukowiec z każdego kraju na świecie, w każdym wieku i na każdym etapie kariery naukowej.

Typy grantów:

ERC Starting Grant

 • dla początkujących naukowców,  2-7 lat po doktoracie,
 • do 1,5 mln Euro,
 • do 5 lat.

ERC Consolidator Grant

 • dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie,
 • do 2 mln Euro,
 • do 5 lat.

ERC Advanced Grant

 • dla naukowców o uznanym dorobku naukowym zdobytym w ciągu ostatnich 10 lat,
 • do 2,5 mln Euro,
 • do 5 lat.

Jest możliwe zwiększenie budżetu o 1 mln euro, w trzech przypadkach:

 1. przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego,
 2. zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości,
 3. konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej.

ERC Synergy Grant

 • dla 2-4 liderów (PIs) i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin,
 • do 10 mln euro na projekt trwający do 6 lat.
 • we wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów.

Jest możliwe zwiększenie budżetu o 4 mln euro w trzech wymienionych wyżej przypadkach.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie - MSCA

Adresatami MSCA są:

 • indywidulani naukowcy,
 • instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze),
 • przedsiębiorstwa (w tym MŚP),
 • organizacje pozarządowe, szpitale, muzea, stowarzyszenia, banki…,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Wspólne Centrum Badawcze KE.

Działania MSCA oferują indywidualnym naukowcom możliwość prowadzenia badań i udziału w szkoleniach, zarówno w sektorze akademickim jak i pozaakademickim, rozwijających wiedzę badawczą i umiejętności wspierające rozwój ich kariery zawodowej.

Instytucja może mieć status:

beneficjenta. Wiąże się to z podpisaniem umowy grantowej z KE, zatrudnianiem naukowców i bezpośrednim otrzymywaniem funduszy z KE;

organizacji partnerskiej, która szkoli i przyjmuje naukowców na staże/praktyki, a koszty jej udziału są pokrywane przez jednego z beneficjentów.

Naukowcy muszą mieć uprawnienia do rozpoczęcia studiów doktoranckich/ otwarcia przewodu doktorskiego. W momencie ubiegania się o grant mogą nie być zatrudnieni w żadnej instytucji. Długość stażu naukowego warunkuje przypisanie do odpowiedniej kategorii naukowca i udział w danym typie MSCA: (1) początkujący naukowcy – do 4 lat stażu po uzyskaniu tytułu magistra, (2) doświadczeni naukowcy – stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra.

TYP PROJEKTÓW MSCA:

Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS

Projekty składane przez międzynarodowe konsorcja mają na celu wyszkolenie kreatywnych i przedsiębiorczych  naukowców rozwiązujących aktualne wyzwania i wykorzystujących wiedzę do tworzenia nowych produktów i usług. Celem jest także zwiększenie możliwości ich zatrudnienia w różnych sektorach w wyniku (1) prowadzenia przez nich prac badawczych, (2) udziału w stażach i szkoleniach (3) rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, w różnych sektorach, krajach i dyscyplinach. Każdy naukowiec zatrudniony w projekcie Doctoral Networks musi być jednocześnie uczestnikiem szkoły doktorskiej.

Marie Skłodowska-Curie STAFF EXCHANGES

Projekty badawczo-innowacyjne realizowane poprzez wymianę pracowników (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pomiędzy instytucjami tworzącymi konsorcjum projektu. Celem są badania naukowe realizowane wspólnie przez konsorcjum, a także wymiana wiedzy i pomysłów (na każdym etapie łańcucha innowacji) przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniające się do rozwoju innowacji oraz międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej współpracy.

Marie Skłodowska-Curie  COFUND

Współfinansowanie przez KE istniejących lub nowotworzonych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów dla naukowców. Programy powinny być ukierunkowane na międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne badania i szkolenia oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Fundusze można uzyskać na programy skierowane do naukowców na każdym etapie kariery naukowej.

Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora i doświadczeniem nie dłuższym niż 8 lat od momentu jego uzyskania. Mają one na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału naukowców do uzyskania nowych umiejętności poprzez pracę nad indywidualnym interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym oraz mobilność międzynarodową i międzysektorową.

Marie Skłodowska-Curie and Citizens

Celem działania jest organizacja Nocy Naukowców i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych prowadzonych w Unii Europejskiej oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej. Realizowane projekty powinny również promować rolę naukowców w społeczeństwie i gospodarce, a także znaczenie badań naukowych w życiu codziennym.

Infrastruktura badawcza

Granty Horyzontu Europa mają służyć rozwojowi i jak najlepszemu wykorzystaniu infrastruktur badawczych w Europie, m.in. budowie nowych infrastruktur o ogólnoeuropejskim znaczeniu, służących wszystkim dziedzinom nauki i techniki.

Specjalne granty – Działania integracyjne – zapewniają naukowcom – także pracownikom zakładów przemysłowych, w tym MŚP – możliwość bezpłatnego dostępu do infrastruktur – przeprowadzenia badań w najlepszych europejskich ośrodkach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury, a także dostęp do specjalistycznych zbiorów. Fundusze projektów pozwalają na pokrycie kosztów nie tylko badań, ale także podróży i pobytu (do 3 miesięcy). Warunkiem jest wyjazd do innego kraju niż kraj aktualnego pobytu. Jednak wyjazd nie zawsze jest konieczny: można wysłać próbki do laboratorium lub otrzymać materiał referencyjny. Możliwe jest też pokrycie kosztów elektronicznego dostępu do zasobów.

 

II Filar: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa

 • Zdrowie
 • Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
 • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
 • Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
 • Klimat, energia, mobilność
 • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

Drugim filarem programu Horyzont Europa są badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacnianie potencjału technologicznego i przemysłowego poprzez siedem tematycznych grup polityk (tzw. klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań.

Działania w klastrach wzmocni doradztwo naukowe, wsparcie techniczne i specjalne badania prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze.

III Filar: Innowacyjna Europa

 • Europejska Rada ds. Innowacji – EIC
 • Europejskie ekosystemy innowacji
 • Europejski Instytut Innowacji I Technologii

Uzupełnieniem tych filarów jest dodatkowy komponent pn. Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Widening participation and strengthening the European Research Area ) oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre).

 

HORYZONT 2020

Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansujący badania naukowe i innowacje. Budżet programu na lata 2014 -2020, wynoszący prawie 80 mld euro, jest przeznaczony na wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej, jako światowego lidera w dziedzinie nauki oraz na wsparcie europejskiego wzrostu gospodarczego. Program jest skierowany do podmiotów z państw UE i państw stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Zasady uczestnictwa.

Struktura programu Horyzont 2020 opiera się na trzech głównych filarach, uzupełnianych dodatkowymi działaniami horyzontalnymi:

Filar I: Doskonała baza naukowa

Działania przewidziane do realizacji w ramach tego filaru mają sprawić, że Europa pozostanie światowym liderem nauki, przyciągnie wybitne umysły, a naukowcy z różnych krajów będą ze sobą współpracować i dzielić się pomysłami. Horyzont 2020 pomoże utalentowanym osobowościom i innowacyjnym firmom zwiększyć europejską konkurencyjność. Powstaną nowe miejsca pracy i poprawi się jakość życia mieszkańców kontynentu.

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Europejska Rada ds. Badań Naukowych wspiera utalentowanych i kreatywnych europejskich naukowców w prowadzeniu pionierskich projektów badawczych o przełomowym znaczeniu dla nauki. Współfinansowane przez ERC projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy, w tym nauk społecznych i humanistycznych. Podstawowym kryterium selekcji projektów jest ich doskonałość naukowa. O grant ERC ubiegać się może niezależny naukowiec z każdego kraju na świecie, w każdym wieku i na każdym etapie kariery naukowej.

Typy grantów:

Starting Grant

 • dla początkujących naukowców,  2-7 lat po doktoracie,
 • do 1,5 mln Euro,
 • na 5 lat.

Consolidator Grant

 • dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie,
 • do 2 mln Euro,
 • na 5 lat.

Advanced Grant

 • dla naukowców o uznanym dorobku naukowym zdobytym w ciągu ostatnich 10 lat,
 • do 2,5 mln Euro,
 • na 5 lat.

Portal Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych: erc.europa.eu

Przyszłe i powstające technologie (Future and Emerging Technologies – FET)

Ten cel szczegółowy polega na odkrywaniu radykalnie nowych możliwości technologicznych w oparciu o doskonałą europejską bazę naukową.  Wspierane są innowacyjne i wizjonerskie myślenie oraz badania, które wykraczają poza znane, akceptowane czy powszechnie przyjęte granice wiedzy.

 • Fet Open: sprzyjanie nowatorskim pomysłom
 • FET Proactive: wspieranie nowo powstających zagadnień i społeczności
 • FET Flagships: podejmowanie wielkich interdyscyplinarnych wyzwań naukowych i technologicznych

Akcje Marii Skłodowskiej – Curie (Marie Skłodowska – Curie Actions – MSCA)

Działania podejmowane w ramach tego celu szczegółowego skierowane są do indywidualnych badaczy oraz instytucji działających w obszarze badań i innowacji, tj. uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorstw oraz innych organizacji sektora B+R zainteresowanych rozwijaniem zasobów ludzkich poprzez:

 • przyjmowanie naukowców z całego świata,
 • wysyłanie pracowników naukowych do placówek zagranicznych
 • wymianę personelu naukowego, technicznego i zarządzającego pomiędzy instytucjami partnerskimi biorącymi udział w projekcie.

Działania MSCA oferują indywidualnym naukowcom możliwość prowadzenia badań i udziału w szkoleniach, zarówno w sektorze akademickim jak i pozaakademickim, rozwijających wiedzę badawczą i umiejętności wspierające rozwój ich kariery zawodowej.

Typy projektów realizowanych w ramach MSCA:

 • Innowacyjne szkolenie naukowców (Research Networks - ITN) – wsparcie kompleksowych i komplementarnych programów szkoleniowych, realizowanych przez konsorcja uniwersytetów, instytucji badawczych i organizacji spoza sektora nauki. Adresatami działań są początkujący naukowcy, posiadający dyplom magistra i do 4 lat doświadczenia w pracy badawczej.
 • Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (Reserach and Innovation Staff Exchange - RISE) – działanie promuje międzynarodową i międzysektorową wymianę kadry naukowej i zarządzającej oraz pracowników technicznych w celu prowadzenia badań i dzielenia się wiedzą i pomysłami, co przyczynić się ma do rozwoju innowacyjności.
 • Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych (Co-funding of regional, national and international programmes - COFUND) – dodatkowe finansowanie dla regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów szkoleniowych. Ma zachęcać naukowców do mobilności i zapewnić im jak najlepsze warunki do pracy. Wsparcie skierowane dla początkujących oraz dla doświadczonych naukowców.
 • Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe (Individual Fellowships – IF) – granty dla najlepszych i najbardziej obiecujących naukowców na prowadzenie badań w innych instytucjach niż macierzysta na terenie Europy i poza nią, a także wsparcie udziału w konferencjach i szkoleniach z zakresu obszaru badań oraz rozwijania umiejętności pozanaukowych
 • Noc Naukowców (The European Researchers’ Night) – wydarzenie, którego celem jest promowanie zawodu naukowca wśród młodych ludzi

Infrastruktura badawcza

Celem działań jest budowa doskonałej europejskiej infrastruktury badawczej na miarę 2020 r. i dalszej przyszłości, wspierania jej potencjału innowacyjnego i zasobów ludzkich oraz wzmocnienie europejskiej polityki w tym zakresie.

Działania przewidziane do finansowania:

 • Budowanie nowej infrastruktury badawczej światowej klasy
 • Integracja i udostępnianie istniejącej krajowej i regionalnej infrastruktury badawczej o znaczeniu europejskim
 • Rozwój, wdrażanie i eksploatacja e-infrastruktury opartej na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
 • Wykorzystywanie innowacyjnego potencjału infrastruktury badawczej
 • Wzmacnianie kapitału ludzkiego infrastruktury badawczej
 • Wzmocnienie europejskiej polityki w zakresie infrastruktury badawczej
 • Ułatwienie strategicznej współpracy międzynarodowej

Filar II: Wiodąca pozycja w przemyśle

Głównym celem tego filaru jest poprawa atrakcyjności Europy, jako miejsca, gdzie warto inwestować w badania, innowacje i technologie przemysłowe. Strategiczne inwestycje w II Filarze mają zapewnić rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, pomóc innowacyjnym w skali europejskiej małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) przeobrazić się w wiodące na światowym rynku firmy oraz przyczynić się do wzrostu ekonomicznego Europy.

W ramach II Filaru wyznaczono 3 główne działania:

 • Przywództwo w technologiach prorozwojowych i przemysłowych
 • Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka
 • Innowacje w MŚP

Przywództwo w technologiach prorozwojowych i przemysłowych

W ramach działania Przywództwo w technologiach prorozwojowych i przemysłowych (Leadership in enabling and industrial technologies – LEIT) celem jest osiągnięcie dominującej pozycji Europy w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych, jako obszarów kluczowych kompetencji przemysłowych  w świecie. Poprzez inwestycje w opracowywanie nowych, przełomowych technologii, Komisja Europejska chce poprawić konkurencyjność Europy oraz przyczynić się do wsparcia europejskiego wzrostu gospodarczego.

Obszary objęte wsparciem:

Technologie informacyjne i komunikacyjne (Information and Communication Technologies - ICT):

 • Internet przyszłości
 • Zaawansowana komputerologia
 • Nowa generacja komponentów i systemów
 • Technologie zarządzania treścią i informacjami
 • Robotyka
 • Mikro- i nanoelektronika, fotonika
 • Przekrojowe działania w ICT
 • Horyzontalne działania innowacyjne w ICT
 • Szybka ścieżka do innowacji
 • Współpraca międzynarodowa

Kluczowe Technologie Prorozwojowe (Key Enabling Technologies – KET):

 • Nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologia oraz zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania
 • Partnerstwa publiczno-prywatne: Fabryki Przyszłości, Efektywność Energetyczna Budynków, Zrównoważone Procesy w Przemyśle, Robotyka, Fotonika, Internet Przyszłości

Przestrzeń kosmiczna (Space).

Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka

Realizacja celu Dostęp do finansowania ryzyka zapewni przedsiębiorstwom i innym organizacjom zaangażowanym w rozwój i innowacje łatwiejszy dostęp do kapitału poprzez:

Instrumenty finansowe:

 • pożyczki i gwarancje bankowe na inwestycje w badania i innowacje skierowane zarówno do uniwersytetów, instytucji badawczych, jak i dużych i średnich przedsiębiorstw;
 • pożyczki i gwarancje dla małych i średnich przedsiębiorstw odznaczających się dużym potencjałem do wprowadzenia innowacji i szybkiego wzrostu.
 • przeznaczone do finansowania inwestycji w prace badawczo – rozwojowe i innowacje o wysokim ryzyku technologicznym lub ryzyku związanym z wejściem na rynek.

Instrumenty kapitałowe:

 • fundusze venture capital dla innowacyjnych przedsiębiorstw we wczesnej fazie wzrostu.

Innowacje w MŚP

Głównym celem wspierania MSP przez Horyzont 2020 jest podniesienie innowacyjności tych przedsiębiorstw.

Podstawowym narzędziem wsparcia MSP jest specjalnie skonstruowany „SME Instrument”, który oferuje wysoko innowacyjnym przedsiębiorcom o międzynarodowych ambicjach:

 • finansowanie pozwalające określić, czy ich pomysł na innowacyjny produkt, proces, usługę itp. ma szansę przekształcić się w rynkowy sukces,
 • finansowe wsparcie na rozwój innowacyjnej koncepcji na wczesnym, ryzykownym etapie,
 • wsparcie biznesowe i coachingowe na realizację projektu od fazy koncepcji do fazy urynkowienia/wdrożenia na rynek.
 • pomoc w identyfikacji  i zachęceniu prywatnych inwestorów do zainwestowania w projekt.

Wsparcie jest udzielane w ramach trzech niezależnych faz:

Faza 1 – Koncepcja i ocena wykonalności

Faza 2 - B+R, faza demonstracyjna, powielanie rynkowe

Faza 3 – Komercjalizacja

Filar III Wyzwania społeczne

Filar ten odzwierciedla priorytety Strategii Europa 2020 i jest odpowiedzią Unii Europejskiej na główne wyzwania, jakie stoją przed Europą w następujących obszarach:

 • Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
 • Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
 • Bezpieczna, czysta i efektywna energia
 • Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
 • Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
 • Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
 • Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
najbliższe wydarzenia
 • Brak wydarzeń