Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).

1. Administratorem Pani/Pana danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym na „Newsletter” jest Politechnika Gdańska (PG) z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod(at)pg.edu.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi „Newsletter” na podstawie Art. 6 ust 1 pkt a RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody lub przez okres 5 lat od momentu rozliczenia umowy o dofinansowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego.
5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu:
• prawo do cofnięcia zgody, na podstawie art. 7 Rozporządzenia;
• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi „Newsletter”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usługi „Newsletter”.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.